Заповед за извършване на прием на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година

Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе.

Държавният план-прием е утвърден със Заповед №РД01-241/27.03.2017 г за учебната 2017/2018г. и съдържа три отделни таблици, както следва:

 1. Държавен план-прием по чл. 48, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за прием на ученици в V клас на ПМГ;
 2. Държавен план-прием в осми клас, съгласно изискванията на чл. 52, 53 и 54 на Наредба №10/01.09.2016 г.;
 3. Държавен план-прием в девети клас, съгласно изискванията на Наредба №11/2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища;

DSC01951За учениците в първи клас предлагаме:

 • Подготвени начални учители и възпитатели, които поставят в центъра на образователния процес Вашето дете;
 • Целодневно обучение / занималня/ с група за всеки клас, а не смесени групи ;
 • Изучаване на Английски език, Математика , Български език, Технологии и предприемачество и Изобразително изкуство  в часовете по избираеми учебни предмети;
 • За деца със специални образователни потребности –психолог, логопед, ресурсни учители, осигуряващи „ Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“;
 • Безплатни учебници и учебни тетрадки;
 • За всички ученици от 1 до 4 клас безплатни закуски, плод два пъти седмично по НП „ Училищен плод“, млечни продукти три пъти седмично – кисело мляко и плодово мляко по схема „ Училищно мляко“;
 • Ученически бюфет, с разнообразни закуски и ниски цени, съобразени с наредбите за здравословно хранене;
 • Обеден кетъринг за желаещите деца от целодневното обучение с прясно приготвена вкусна храна от основно ястие и десерт;

Извънкласни дейности:

 • Дейности по интереси по проект “Твоят час” – изобразителни и приложно изкуство, спортни дейности
 • Тренировки по футбол с ФК „ Дракончета“;
 • Състав за народни танци – от външен хореограф;
 • Богата училищна библиотека;
 • Компютърни кабинети;
 • Обзаведен център за целодневно обучение с игри и възможности за провеждане на занимания по интереси след обяд;

Подаването на документи  в библиотеката на ОУ “В. Априлов” – ІІ етаж.

За по-вече информация може да видите тук!

Необходими документи:

 1. Заявление;
 2. Анкетен лист ( по образец);
 3. Копие от акта за раждане;
 4. Свидетелство от подготвителна група;
 5. Лична карта на родителя/настойника.
 6. Заявление за влючване на ученика в ЦДО

Адрес: гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24;  e-mail : vasil_aprilov_ou@abv.bg