ПРОЕКТ – ТВОЯТ ЧАС

                             

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Твоят час 
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Тази година училището работи по Проект „Твоят час“ . Целта на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване , развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище . Сформираха се 14 групи, от които 8 с дейности – обучителни затруднения и 6 – занимания по интереси. За по-вече информация може да видите тук.

Документи:

Заявление и декларация за информирано съгласие.

Анкетна карта

Дейност по Проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година:

Заниятия от тип занимания по интереси за учебната 2017/2018 година:

 1. Приказка за България;
 2. Талантливи и сръчни – изобразително изкуство и приложни дейности;
 3. Кулинарни изкушения;
 4. Екология и здравно образование;
 5. Футбол.

Занияти от тип обучителни затруднения за учебната 2017/2018 година:

 1. Български език и литература – 2 а клас ;
 2. Български език и литература  – 3 а клас;
 3. Български език и литература 3 б клас;
 4. Български език и литература 4 б клас;
 5. Български език и литература 6 клас;
 6. Български език и литература 7 клас;
 7. Математика 2 б клас;
 8. Математика 4 а клас;
 9. Математика 6 клас;
 10. Математика 7 клас

Дейност по Проект „Твоят час“ за учебната 2016/2017 година:

Заниятия от тип занимания по интереси:

 1. Приказка за България;
 2. Талантливи и сръчни – изобразително изкуство и приложни дейности;
 3. Екология и здравно образование;
 4. Математика за удоволствие;
 5. Спортни надежди;
 6. Футбол.

Занияти от тип обучителни затруднения:

 1. Български език и литература – 2 клас ;
 2. Български език и литература  – 3 клас;
 3. Български език и литература 4 клас;
 4. Български език и литература 5 клас;
 5. Математика 3 клас;
 6. Математика 4 клас;
 7. Математика 7 клас;
 8. Математика 8 клас