Държавният план-прием е утвърден със Заповед №РД01-241/27.03.2017 г за учебната 2017/2018г. и съдържа три отделни таблици, както следва:

  1. Държавен план-прием по чл. 48, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за прием на ученици в V клас на ПМГ;
  2. Държавен план-прием в осми клас, съгласно изискванията на чл. 52, 53 и 54 на Наредба №10/01.09.2016 г.;
  3. Държавен план-прием в девети клас, съгласно изискванията на Наредба №11/2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища;