Група за извънкласни дейности  на ученици с обучителни затруднения Математика 8 клас, с ръководител И. Серафимова

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по математика и формиране на трайни знания.

II. Очаквани резултати:
Повишаване на текущите, срочни и годишни резултати по математика.

8клас-изява (1)