Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения –  Български език и литература 2а клас, с ръководител Д. Георгиева

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература за 2 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване на нивото на знания по БЕЛ за 2 клас