Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения –  Български език и литература 4б клас, с ръководител Елеонора Миланова

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в усвояване на учебното съдържание по български език и литература в 4 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по БЕЛ в 4 клас и достигане на държавните образователни стандарти.