Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта
развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на
учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по
професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите на
системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии
според желанията и интересите на младите хора и за утвърждаване на привлекателността
и значимостта на професиите.
Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи
ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е
от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и за
успешното представяне на българските национални отбори в международните олимпиади
и състезания.
Общ бюджет на програмата – 3 900 000 лв., в т. ч. 10 000 лв. за
информиране и публичност
А) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и
състезания“ – 2 400 000 лв., в т.ч. средства за мониторинг и за информиране и
публичност
Срок за изпълнение: учебната 2020/2021 година
Б) Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади“ – 1 500 000 лв., в т.ч. средства за мониторинг и за
информиране и публичност.
Срок за изпълнение: юни 2020 – август 2021 година.

 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
  2.1. Обща цел:
  Създаване на условия за личностното развитие на учениците
  2.2. Конкретни (специфични) цели:
  Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;
  Създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти,
  способности и интереси в определена област на познание;
  Развиване на творческите способности на учениците;
  Интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание;
  Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни
  предметни области;
  Демонстриране от учениците на професионални знания, умения и
  компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на
  избраната професия;
  Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности;
  Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на
  интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време.

ГРАЖДАНКСО ОБРАЗОВАНИЕ -2021-2022 год.

Тема:“Добротворството е мисия, която прави хората щастливи „

Ръководител г-жа. Елеонора Миланова


ГРАЖДАНКСО ОБРАЗОВАНИЕ -2020-2021 год.

Тема: „Земята – нашият общ дом, нашето общо бъдще“

Ръководител г-жа. Елеонора Миланова