За придобиване на основни компетентности в областта на природните науки, като
задължителен елемент от общообразователната и профилираната подготовка, e
необходимо да се подобрят условията за експериментална работа в българските училища с
цел формиране у учениците на практически знания и умения.
За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно
обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна
образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно
обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри,
стимулиращи личностното развитие на учениците.
Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година
национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на
дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване
на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в
съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на
практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна
и експериментална работа по природни науки.
Модул „Библиотеките като образователна среда” е въведен за първи път през 2020
година и е разработен в изпълнение на Споразумение между Министерството на
образованието и науката и Министерството на културата за сътрудничество за
осъществяване на инициативи, програми и проекти между обществените библиотеки в
страната и институциите в системата на училищното образование.
Фактът, че 727 училища са подали документи за кандидатстване в първото издание
на модула, е показателен за необходимостта той да продължи да изпълнява целта си –
създаване/обогатяване на библиотечния фонд на училищната библиотека, провеждане на
инициативи в училищните библиотеки/„кът за четене”, провеждане на съвместни
инициативи с обществени библиотеки, като всичко това води до създаване на интерес и
любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот,
формиране на отношение към културата като цяло.
2
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е
ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата
(БДП). Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански
компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и
възпитание на личността. Социализирането е процес на адаптация, индивидуализация и
усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира място в обществото.
Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при
движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на
държавата, образователните институции и семейството.
Осъществяването на модула ще доведе до подобряване качеството на знанията и
уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на
движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от
пътнотранспортните произшествия с участието на деца.
Срок за изпълнение на програмата:учебната 2021/2022 година (за модули А, Б, В, Г)


Общ бюджет на програмата – 3 600 000 лв. в т.ч. средствата за мониторинг.
A)Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни
науки в профилираната подготовка“ – 1 400 000 лв., в т. ч. до 1000 лв. за дейности за
информиране и публичност.
Б) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 800 000 лв., в
т.ч. 1000 лв. за дейности за информиране и публичност.
В) Модул „Културните институции като образователна среда “ – 500 000 лв., в
т. ч. до 1500 лв. за дейности за информиране и публичност.
Г) Модул „Библиотеките като образователна среда” – 300 000 лв.
Д) Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
600 000 лв., от които:

за детски градини – 150 000 лв.

за училища – 450 000 лв.
По модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
бенефициентите следва да осигурят съфинансиране в размер на минимум 20% от
стойността на проектното предложение. В случай на неизразходвани средства от някои от
двете групи бенефициенти, средствата могат да се прехвърлят към останалите
бенефициенти.


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 800 000 лв.

Модул „Културните институции като образователна среда “ – 500 000 лв., вт. ч. до 1500 лв. за дейности за информиране и публичност.