Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото
образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на
обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват
възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване
на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото
обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение
от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от
краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички
ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта
образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на
дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.
Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните
медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели
насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни
методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на
родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни
образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което
от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в
образователния процес.
Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от
  разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на
  преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на
  иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в
  образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в
  семейната среда.
  Допустими дейности
   Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици
  за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
   Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за
  обучение от разстояние в електронна среда.
   Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
  за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
   Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
  за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно
  съдържание и др.).
   Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна
  среда.
  –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран
  от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от
  Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
  В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински
  училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в
  заповед на министъра на образованието и науката.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001

2022-2023 учебна година

Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за
обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно
съдържание и др.).