ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС  ПРЕЗ  УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА.

Български език и литература – 10 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Математика – 14 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Човекът и природата – 16 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Човекът и обществото – 17 май 2018 г., нач. 10,00 ч.

Изпитването за всеки учебен предмет е с времетраене един учебен час (40 минути), провежда се едновременно за всички ученици от 4. клас в цялата страна и започва в 10.00 часа. За учениците със специални образователни потребности изпитванията са с времетраене два учебни часа. По всеки от четирите учебни предмета изпитването е писмено и се провежда чрез решаване на тест. Тестовете по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст с четене с разбиране и 11 задачи към него. В деня на изпита учениците е необходимо да разполагат с химикали, а по математика – с чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел). Проверката и оценката на писмените работи на учениците от 4. Клас се осъществява от училищни комисии по критерии, определени от Министерство на образованието и науката. Броят точки се вписва върху писмените работи на учениците.По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.
За подготовка може да използвате следните тестове:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *