НВО – 4 клас

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС  ПРЕЗ  УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА.

Български език и литература – 10 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Математика – 14 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Човекът и природата – 16 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Човекът и обществото – 17 май 2018 г., нач. 10,00 ч.

Изпитването за всеки учебен предмет е с времетраене един учебен час (40 минути), провежда се едновременно за всички ученици от 4. клас в цялата страна и започва в 10.00 часа. За учениците със специални образователни потребности изпитванията са с времетраене два учебни часа. По всеки от четирите учебни предмета изпитването е писмено и се провежда чрез решаване на тест. Тестовете по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст с четене с разбиране и 11 задачи към него. В деня на изпита учениците е необходимо да разполагат с химикали, а по математика – с чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел). Проверката и оценката на писмените работи на учениците от 4. Клас се осъществява от училищни комисии по критерии, определени от Министерство на образованието и науката. Броят точки се вписва върху писмените работи на учениците.По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.
За подготовка може да използвате следните тестове:

НВО – 7 клас

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ  УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА.

Български език и литература – 21 май 2018 г., нач. 10,00 ч.
Математика – 23 май 2018 г., нач. 10,00 ч.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ :

В деня на изпитите

  I. Преди началото на изпита:

 1. явяват се в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпита чрез тест;
 2. заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
 3. предават на квесторите за съхранение на видно място изключената си мобилна комуникационна техника;
 4. изслушват инструктаж за работата по време на изпита и изискванията за анонимност на изпитната работа;
 5. подписват се в протокола за дежурство за проведения инструктаж;
 6. получават необходимите изпитни материали;
 7. под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват.
  II. По време на изпита:

 1. пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив, а на изпита чрез тест по математика може да използват и линия, пергел, транспортир, триъгълник, гума;
 2. не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 3. не пречат на нормалното протичане на изпита, не подсказват или не преписват от хартиен носител, от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.), от работата на друг ученик;
 4. не използват мобилен телефон/друго техническо средство за комуникация;
 5. не изнасят извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им;
 6. не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 7. не напускат изпитната зала и училището:
  • по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
  • след изтичане на времето за работа върху първия модул, ако ще работят по втория модул;
 8. при работа с изпитните материали:
  • получават тестовете, листовете за отговори и листа с формули по математика и започват работа след обявяване на началния час от квестора;
  • след изтичане на времето, определено за работа по първия модул, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват , след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват, а за учениците, които няма да работят по втория модул, се прилага процедурата, описана в т. III;
  • изслушват един път текста за преразказ по БЕЛ; учениците с увреден слух получават екземпляр от текста за преразказ по БЕЛ при започване на изслушването на текста за преразказ от останалите ученици.
  • нямат право да си водят бележки по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ;
  • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
  • на изпита чрез тест по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху теста, както и да използват предоставения лист с формули.
  III. След приключване на изпита:

 1. остават на работното си място, докато квесторът проверява за ненарушаване на анонимността и за правилното попълване на идентификационната бланка;
 2. поставят идентификационната бланка в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно с листа за отговори за втория модул, с черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от първия модул;
 3. залепват и големия плик, предават го заедно с теста на квестора, с неизползваните листовете за втория модул, с неизползваните листове за чернова и с листа с формули по математика;
 4. подписват се в протокола за дежурство и напускат изпитната зала и училището.
 5. В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултатите от изпитите чрез тест учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по ред и условия, определени от председателя на областната комисия.
 6. Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

 Повече информация и тестове за подготовка може да откриете в mon.bg , а всичко свързано с приема след 7 и 8 клас в сайта priem.rio-ruse.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *