Проект BG05M2OP001-3.003-0001

Дата: понеделник | 24.02.2020       Изтича на: неделя | 31.12.2028

Договор за БФП: BG05M2OP001-3.003-0001

Процедура: BG05M2OP001-3.003 „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – фаза 1“

Бенефициент: Министерство на образоването и науката

Наименование на проекта: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Срок на изпълнение на проекта: от 22.12.2015 г. до 01.12.2018 г.

Общ бюджет на БФП: 15 305 495,41 лв.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът е насочен към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. С изпълнението му ще се осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. Проектът разширява обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващото обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област чрез назначаването на екипи от специалисти за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, осигуряването на наръчници, ръководства, сборници, специализирани образователни програми и софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.

Дейностите включват пилотен модел за ранна превенция и ранна интервенция на обучителните затруднения на децата от предучилищна възраст, повишаване капацитета на детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение чрез изграждане на необходимата подкрепяща среда в тях. Проектът подкрепя процеса на включващото обучение чрез участието на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост, осигурява подобрен достъп до информация и комуникация за децата и учениците с увреден слух чрез изследване и лингвистично описание на жестовия език. Дейностите по проекта предвиждат прилагането на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост, който да подготви процеса на преобразуването им в центрове за специална образователна подкрепа, както и подготовката на нова организация и функциониране на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.  

Учениците от Проекта „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ се постараха и направиха Коледен кът с материали изработени от тях, под ръководството на техните ресурсни учители и психолози – Елена Костадинова, Кирил Тодоров, Диана Димитрова и Мариела Върбанова.

 

 

 

 

 

 

 

В навечерието на Денят на християнското семейство, деца участници в Проект „Подкрепа на равен достъп и личностно развитие“ поздравиха своите семейства с литературно-музикално тържество.