Група за извънкласни дейности  по  обучителни затруднения – Български език и литература 3 клас, с ръководител Елеонора Миланова

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по български език в 3 клас. Усвояване на учебното съдържание на добро ниво, базова грамотност.

II. Очаквани резултати:
Учениците да показват напредък и самостоятелност при използването на книжовния български език в писмена и говорима форма.