Група за извънкласни дейности  по  обучителни затруднения – Български език и литература 2 клас, с ръководител Елия Андреева.

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения и опасността от изоставане по български език и литература

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания и умения по български език и усвояване на учебното съдържание.