Група за ученици с обучителни затруднения – Български език и литература -5 клас, с ръководител  М. Илиева.

I. Цели:
Преодоляване на обучителните затруднения по български език . Успешна употреба на книжовния български език в различни писмени и устни изложения.

II. Очаквани резултати:
Повишаване на резултатите по български език, намаляване отрицателните последици от прехода между начален и прогимназиален етап.