WKL

Проект BG051PO001-4.1.07 “Включващо обучение” има за цел да подпомага деца със СОП през учебния процес.

През тази учебна 2014/2015 година участниците в проект “Включващо обучение” също се подготвиха за по-доброто коледно настроение. Всички  се включиха в ръчно изработване на сувенири и украшения за предстоящите празници.

Педагогически състав:

  • Елена Йорданова Костадинова -Психолог, училищен;
  • Павлинка Борисова Стоянова – Учител, ресурсен;
  • Миглена Илиева Дамянова-Радойска – Учител, ресурсен;
  • Мариела Сандова Върбанова – Логопед
  • Коледни украси и материали изработени от участниците на Проект "Включващо обучение"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.