Група за извънкласни дейности за  обучителни затруднения – Български език и литература 3а клас, с ръководител Елия Андреева.

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в овладяване на учебното съдържание по български език и литература в 3 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знанията по БЕЛ в 3 клас и достигане на ДОС