Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Български език и литература 3б клас, с ръководител Г. Ганева

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в обучението по български език и литература в 3 клас и достигане на ДОС

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по български език и литература.