Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Български език и литература 6 клас, с ръководител Лидия Пенчева.

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в усвояването на знанията по български език и литература в 6 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по БЕЛ в 6 клас и достигане на утвърдените в държавните образователни стандарти.