Група за извънкласни дейности за   обучителни затруднения – Български език и литература 7 клас, с ръководител Венелин Антонов

I. Цели:
Преодоляване на пропуските в усвояването на знания по български език и литература в 7 клас

II. Очаквани резултати:
Повишаване равнището на знания по БЕЛ в 7 клас и достигане на утвърдените държавни образователни стандарти.