През последните две учебни година учениците в по-голяма част от учебното време
се обучават неприсъствено, поради въведената извънредната епидемична обстановка в
страната, свързана с COVID-19. В училищата в страната стартира обучение от разстояние
в електронна среда и се въведе дистанционна форма на обучение. В резултат на това е
дестабилизирано емоционалното и физическото състояние на учениците. Настоящата
програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни
ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от
COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.
Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за
подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и
приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на
науките, изкуствата, технологиите и спорта.
За да развиват своите способности във всяка една област, децата и учениците трябва
да използват различни активности, да водят здравословен начин на живот, да умеят да
работят в екип. От основна важност е подкрепата на родителите за включване на повече
ученици в различни дейности, с цел запазване и укрепване на тяхното физическо и
емоционално здраве. За преодоляване на негативните тенденции в условията на
настоящата пандемична криза е необходимо реализирането на активна почивка на
учениците през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих,
спорт и други занимания на открито.
Осъществяването на програмата ще насърчи възстановяването на комуникацията
между учениците, ще допринесе за обогатяването на тяхната култура, ще стимулира
работата им в екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност,
което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния
процес през следващата учебна година.
Срок за изпълнение на програмата: до 14 септември 2021 г.
Общ бюджет на програмата: 15 000 000 лв.


ОУ „Васил Априлов“- Русе и НП „Отново заедно“