Основни приоритети в работата на Министерството на образованието и науката
(МОН) са пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителна
предучилищна и училищна възраст в образователната система, както и осигуряването
на равен достъп до образование на всички деца и ученици. Съгласно чл. 2, ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) участниците в
образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, както и родителите. В чл. 3, ал. 2, т. 11 от ЗПУО е изведен
принципът на ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с
нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалога
между тях по въпросите на образованието. Нормативната уредба осигурява
прилагането на нов подход и въвеждането на интегрирана политика, изискваща
синхронизирани усилия на заинтересованите страни, свързани с образованието и с
личностното и професионалното развитие на децата и учениците в Република България.
За обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Министерският съвет прие Постановление № 100 от 08.06.2018 година, изм. и доп. с
ПМС № 259/14.10.2019 г., с което създаде постоянно действащ Механизъм.
Механизмът регламентира дейността на екипите за обхват и функциите на отделните
институции на национално, регионално и общинско ниво в процеса на обхващане и
включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст,
които не са обхванати в образователната система и за които има риск от отпадане от
училище и детска градина. За реализиране целите на Механизма водещ е процесът на
междуинституционалното сътрудничество, в който специално място имат училищата и
детските градини, регионалните управления на образованието (РУО) и общините.
Съвместните усилия на членовете от междуинституционалните екипи за обхват са
ключови и за привличането на родителите като партньори за предотвратяване на
отпадането на децата и учениците от образователната система.
2
В Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ), която
предоставя интегрирана електронна среда и инструментариум за обмен на информация
между ангажираните институции и структурите им на различни нива за осигуряване на
целия процес на взаимодействие, от края на 2020 година са интегрирани всички
училища, детски градини и РУО с осигурен постоянен достъп. Пълен достъп до ИСРМ
имат и общините, но към момента той е временен. Досега достъпът на общините се
осигурява безвъзмездно от разработчика на системата и по тази причина може да бъде
преустановен по всяко време. Във връзка със законоустановената отговорност на
органите на местното самоуправление да осигуряват и контролират обхвата на
подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици
общините са основни партньори на образователните институции за устойчивото
прилагане на Механизма. Тяхното ключово място в дейността на екипите за обхват за
увеличаване обхвата на децата, включени в предучилищното образование, се засилва
съществено с въведеното със Закона за изменение и допълнение на ЗПУО (обн., ДВ,
бр. 17 от 2020 г.) задължително предучилищно образование и за децата, навършили 4
години.
В съответствие с общата и специфичните цели на програмата е предвидена
реализация на дейности в два тематични модула:
Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“– 2 490 000 лв.
Дейност 1 – 100 000 лв.
Дейност 2 – 2 390 000 лв.
Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и
учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст – 100 000 лв.
Срок на програмата – 2021 година.
Общ бюджет на програмата – 2 590 000 лв