НВО – 4 клас

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС

ПРЕЗ  УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА


 

      Изпитването за всеки учебен предмет е с времетраене един учебен час (40 минути), провежда се едновременно за всички ученици от 4. клас в цялата страна и започва в 10.00 часа. За учениците със специални образователни потребности изпитванията са с времетраене два учебни часа. По всеки от четирите учебни предмета изпитването е писмено и се провежда чрез решаване на тест. Тестовете по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст с четене с разбиране и 11 задачи към него. В деня на изпита учениците е необходимо да разполагат с химикали, а по математика – с чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел). Проверката и оценката на писмените работи на учениците от 4. Клас се осъществява от училищни комисии по критерии, определени от Министерство на образованието и науката. Броят точки се вписва върху писмените работи на учениците. По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.


НВО – 7 клас

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС

ПРЕЗ  УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В 7. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Средният брой точки от НВО в VII клас по БЕЛ е 40,78 при средни за областта 52,13 и за страната 53,06.

Средният брой точки от НВО в VII клас по математика е 18,79 при средни за областта 34,82 и за страната 33,62.


Български език и литература 17.06.2019 г. – 09.00 ч.
Математика 19.06.2019 г. – 09.00 ч.
Чужд език по желание на ученика 21.06.2019 г. – 09.00 ч.

Ред и условия за запознаване с изпитните работи от НВО VII клас 

Повече информация и тестове за подготовка може да откриете в www.mon.bg , а всичко свързано с приема след 7 и 8 клас в сайта priem.rio-ruse.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.