Обяви за свободни работни места в ОУ „Васил Априлов“


Необходими документи за кандидатстване за работа на обявените свободни работни места в ОУ „ Васил Априлов“ за педагогически специалисти

 1.Заявление за кандидатстване за избраната длъжност

2.  Автобиография;

       3. Копие от документ за придобито висше образование по съответната педагогическа специалност;

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документ, че кандидатът за работа не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацият

6.  Документ, че кандидатът за работа не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

              7. Декларация за доброволното предоставяне на личните данни.

              8. Други документи свързани с образованието на кандидата – образователно-квалификационни степени; професионално- квалификационна степен, преквалификация и др.- по желание.


Свободни работни места:

  • Чистач
  • Учител по музика